'گروه آموزشی منطقه امیرآباد 1392 سلام:این وبلاگ برای ارتباط بیشتر دبیران محترم ودانش اموزان عزیز طراحی شده امیدوارم با نظرات سازنده ما را یاری کنید. متشکر http://amirabad-group.mihanblog.com 2020-05-22T09:04:34+01:00 text/html 2013-11-02T09:54:32+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی بودجه بندی پیشنهادی درس کار وفناوری http://amirabad-group.mihanblog.com/post/32 <DIV class=tpost> <DIV class=date><SPAN style="WIDTH: 195px">اعضای گروه آموزشی</SPAN> <SPAN style="WIDTH: 240px">11/8/92</SPAN> <SPAN style="WIDTH: 80px"><A href="javascript:void(0)">نظر بدهید </A></SPAN></DIV> <DIV class=tpost2><A href="http://www.hvfsemnan.blogfa.com/post-64.aspx">بودجه بندی پیشنهادی درس کار و فناوری پایه هفتم از استان اذر بایجان شرقی</A></DIV></DIV> <DIV class=xpost> <DIV class=xxpost> <P dir=rtl><B>بودجه بندی پیشنهادی برای کتاب کار و فناوری پایه هفتم</B><B></B></P> <DIV> <TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=690> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=217> <P dir=rtl><B>ماه</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>تعداد صفحات</B><B></B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>مهرماه</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>از صفحه </B><B>1 </B><B>تا </B><B>19</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته اول </B><B></B></P> <P dir=rtl><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته دوم </B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B></B></P> <P dir=rtl><B>تبیین اهداف کتاب ، توجیه مفاهیم پودمان و پروژه و گروهبندی دانش اموزان ، توضیح روش ارزشیابی و تدریس تا ص </B><B>3</B></P> <P dir=rtl><B>از صفحه </B><B>4 </B><B>تا </B><B>9</B></P> <P dir=rtl><B>از صفحه </B><B>10 </B><B>تا </B><B>14</B></P> <P dir=rtl><B>از صفحه </B><B>15 </B><B>تا </B><B>19</B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>آبان از صفحه </B><B>20 </B><B>تا </B><B>44</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته اول</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته دوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>20 </B><B>تا</B><B>25</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>27 </B><B>تا </B><B>32</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>33 </B><B>تا</B><B>37</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>38 </B><B>تا</B><B>44</B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>آذر از صفحه </B><B>45 </B><B>تا </B><B>67</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته اول</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته دوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>45 </B><B>تا </B><B>50</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>51 </B><B>تا </B><B>56 </B></P> <P dir=rtl><B>از ص</B><B> 57 </B><B>تا </B><B>61</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>62 </B><B>تا </B><B>67 </B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>دی از صفحه </B><B>68 </B><B>تا </B><B>88</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته اول</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته دوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>68 </B><B>تا </B><B>73</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>74 </B><B>تا </B><B>79</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>81 </B><B>تا </B><B>84</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>85</B><B>تا </B><B>88</B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>بهمن از صفحه </B><B>89 </B><B>تا </B><B>114</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته اول</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته دوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>89 </B><B>تا </B><B>93</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>95 </B><B>تا </B><B>---( </B><B>هفته دوم و سوم </B><B>)</B></P> <P dir=rtl><B>از </B><B>--- </B><B>تا </B><B>107 </B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>108 </B><B>تا </B><B>114</B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>اسفند از صفحه </B><B>115 </B><B>تا </B><B>135</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته اول</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته دوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>115 </B><B>تا </B><B>122</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>124 </B><B>تا </B><B>128</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>129 </B><B>تا </B><B>132</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>133</B><B>تا </B><B>136</B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>فروردین از صفحه </B><B>137 </B><B>تا </B><B>148</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>137 </B><B>تا </B><B>141</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>142 </B><B>تا </B><B>148</B></P> <P dir=rtl><B></B></P></TD></TR> <TR> <TD width=217> <P dir=rtl><B>اردیبهشت از </B><B>149</B><B>صفحه </B><B>180</B></P></TD> <TD vAlign=top width=85> <P dir=rtl><B>هفته اول</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته دوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته سوم</B><B></B></P> <P dir=rtl><B>هفته چهارم</B><B></B></P></TD> <TD vAlign=top width=387> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>149</B><B>تا </B><B>160</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>161 </B><B>تا </B><B>166</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>167 </B><B>تا </B><B>172</B></P> <P dir=rtl><B>از ص </B><B>173 </B><B>تا </B><B>180</B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P dir=rtl>با توجه به زمان اختصاص داده شده برای اجرای هر پودمان که سه هفته در نظر گرفته شده است ، برای اجرای تمام پودمان ها به 33 هفته زمان نیاز هست ولی در مجموع 30 هفته بدون احتساب ایام تعطیلی ( مناسبتها ، تعطیلی به دلیل شرایط جوی و مناسبت های ویژه ) برای اجرای کتاب فرصت داریم . لذا برخی از پودمان ها در دوهفته زمان بندی شده است . همچنین برای تشکیل بازارچه و ارائه پروژ ها باید در روز دیگری برنامه ریزی شود .</P></DIV></DIV> text/html 2013-11-02T09:51:24+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی نمونه بارم بندی درس کار و فناوری http://amirabad-group.mihanblog.com/post/31 <DIV class=tpost> <DIV class=date><SPAN style="WIDTH: 195px">اعضای گروه آموزشی</SPAN> <SPAN style="WIDTH: 240px"></SPAN> <SPAN style="WIDTH: 80px"><A href="javascript:void(0)">نظر بدهید </A></SPAN></DIV> <DIV class=tpost2><A href="http://www.hvfsemnan.blogfa.com/post-63.aspx">نمونه فرم ارزشیابی درس کار و فناوری پودمان کسب و کار</A></DIV></DIV> <DIV class=xpost> <DIV class=xxpost> <P dir=rtl>بارم بندی پودمان کسب و کار</P> <DIV> <TABLE dir=rtl border=0> <TBODY> <TR> <TD> <P dir=rtl>ردیف </P></TD> <TD> <P dir=rtl>عناصر ارزشیابی </P></TD> <TD> <P dir=rtl>ابزار </P></TD> <TD> <P dir=rtl>نمره </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>1</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>شرح مفاهیم پودمان </P></TD> <TD> <P dir=rtl>کارپوشه </P></TD> <TD> <P dir=rtl>30 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>2</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>شایستگی‌های فنی </P></TD> <TD> <P dir=rtl>مشاهده </P></TD> <TD> <P dir=rtl>10 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>3</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>ایده‌پردازی، نوآوری و خلاقیت </P></TD> <TD> <P dir=rtl>مشاهده + کارپوشه </P></TD> <TD> <P dir=rtl>8 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>4</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>آشنایی با مشاغل و اقدام برای کارهای تولیدی </P></TD> <TD> <P dir=rtl>مشاهده + کارپوشه </P></TD> <TD> <P dir=rtl>20 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>5</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>انجام کارها بر پایه نگرش سیستمی </P></TD> <TD> <P dir=rtl>مشاهده + کارپوشه </P></TD> <TD> <P dir=rtl>7 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>6</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>بهره‌گیری درست از فناوری‌ها </P></TD> <TD> <P dir=rtl>مشاهده + کارپوشه </P></TD> <TD> <P dir=rtl>8 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>7</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>انجام کارهای گروهی </P></TD> <TD> <P dir=rtl>مشاهده </P></TD> <TD> <P dir=rtl>7 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B>8</B><B> </B></P></TD> <TD> <P dir=rtl>برنامه‌ریزی و اجرای درست فرایند کارها </P></TD> <TD> <P dir=rtl>مشاهده+ ارزشیابی عملکردی </P></TD> <TD> <P dir=rtl>10 </P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl><B></B><B></B></P></TD> <TD colSpan=2> <P dir=rtl>جمع </P></TD> <TD> <P dir=rtl>100 </P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-10-27T19:31:26+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی طرح درس زبان انگلیسی هفتم http://amirabad-group.mihanblog.com/post/30 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Sample Lesson Plan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Teacher’s Name </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-hansi-font-family: Cambria" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">:</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Bagherpour<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Lesson No.3<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Class Name :Grade1<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Lesson Start Time:10<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Date:21/7/92<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Length of Lesson:10:30<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 490.6pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=654> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Teaching Point(s)<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Listening and Reading -<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Speaking and<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Writing<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Main Lesson Aims<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Identifying , Saying and Writing her (his) Age and Month of birth<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Target Language Items<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Age – Months of year – Numbers – How old are you?<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">When’s your birthday?<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Context<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">(what you will do to engage students cognitively, affectively and socially)<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman">The students listen to CD and check mark . They ask and<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>write their classmate’s age and month of birth .<o:p></o:p></FONT></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Entry Behavior<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">(what your students already know about the subject)<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">The students might already know English words such as:<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Month of birth – age – birthday .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Assumptions<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">(ideas based on which you choose your methodology)<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Based on CLT<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Evaluation<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">(How you make sure your students have achieved the aims)<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Monitoring <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>them after listening to CD and put check mark.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">They ask and write their classmate’s age and month of birth.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Time<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">30 minutes<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Predicted Problems<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">Maybe some of the students can not ask and write their age and month of birth and have listening problems.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 179.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=239> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Cambria','serif'; COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Materials Used<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 311.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=415> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: black">CD – CD player – student book.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Lotus; COLOR: black" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black"><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2013-05-26T07:40:54+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی دروس و ساعات دوره متوسطه اول مشخص شد. http://amirabad-group.mihanblog.com/post/27 text/html 2013-03-27T20:55:04+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی روش تکثیر درختان (گیاهان) http://amirabad-group.mihanblog.com/post/26 &nbsp; <DIV style="HEIGHT: 100%"> <DIV class=Content><A name=41></A> <DIV class=posttitle><A href="http://dehkadeherfe.blogfa.com/post-41.aspx">روشهای تکثیر گیاهان</A></DIV> <DIV class=postbody> <P dir=rtl align=center><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><FONT color=#009900 size=3>روش های تکثیر گیاهان</FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><FONT size=3>هدف علم ازدیاد گیاهان ، افزودن به تعداد </FONT></STRONG><A class=daneshnameh title="ساختمان گیاه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87"><STRONG><FONT size=3>گیاهان</FONT></STRONG></A><STRONG><FONT size=3> با حفظ ویژگیهای ارزشمند آنها می‌باشد. برای این منظور گیاهان به روشهای جنسی (<SPAN style="COLOR: green">Sexual</SPAN>) و یا غیر جنسی (<SPAN style="COLOR: green">Asexael</SPAN>) تکثیر می‌شوند. اکثرا در طبیعت ، گیاهان از طریق بذر</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3>&nbsp;به ادامه نسل می‌پردازند. هر کدام از بذرها از نظر ژنتیکی ساختار منحصر به فرد خود را دارند که ناشی از آمیختگی والدین می‌باشد.<BR><BR>برای تولید مثل موفق گیاهان توسط انسان سه جنبه مختلف مورد نظر می‌باشد. داشتن اطلاعات عملی و مهارتهای لازم جهت ازدیاد گیاهان ، نظیر کشت بذر</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3>&nbsp;، نهال و نشا ، پیوند زدن ، تهیه قلمه و ریشه‌دار کردن آن هنر ازدیاد نباتات بشمار می‌آید، داشتن اطلاعات لازم در مورد رشد و نمو ساختار گیاه و شرایط رشد که علم ازدیاد گیاهان محسوب می‌شود. جنبه سوم ، داشتن اطلاعات کافی در مورد روشهای ازدیاد گونه‌های مختلف گیاهی می‌باشد. <BR></P></FONT></STRONG> <H1 align=justify><FONT size=3>تکثیر جنسی گیاهان </FONT></H1> <P dir=rtl align=justify><STRONG><FONT size=3>تکثیر جنسی گیاهان شامل ترکیب یاخته‌های جنسی نر و ماده و تشکیل بذر می‌باشد. </FONT></STRONG><A class=daneshnameh title="تقسیم میوز" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85+%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B2"><STRONG><FONT size=3>تکثیر جنسی</FONT></STRONG></A><STRONG><FONT size=3> با نصف شدن و کاهش کروموزومی گامتهای نر و ماده ، آغاز می‌شود و بعد از لقاح تعداد </FONT></STRONG><A class=daneshnameh title=کروموزوم href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85"><STRONG><FONT size=3>کروموزومها</FONT></STRONG></A><STRONG><FONT size=3> به تعداد اولیه افزایش می‌یابد و با بوجود آمدن ژئوتیپ های </FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3>جدید همراه است. شکل ظاهری (فنوتیپ</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3>) گیاه و انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر توسط </FONT></STRONG><A class=daneshnameh title=ژن href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%98%D9%86"><STRONG><FONT size=3>ژنها</FONT></STRONG></A><STRONG><FONT size=3> تعیین می‌شود. <BR></FONT></STRONG></P> <H2 align=justify><FONT size=3>فرآیند زایشی گیاه </FONT></H2></FONT></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-03-21T06:17:07+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی هپاتیت http://amirabad-group.mihanblog.com/post/25 <DIV><B><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#0714a5 face=Tahoma>بیماری هپاتیت چیست و چگونه انتقال می باید ؟</FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" id=mc1 color=#000000 face=Tahoma name="mc1"><BR> <P style="LINE-HEIGHT: 230%" align=justify> <DIV style="LINE-HEIGHT: 110%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>هپاتیت چیست ؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>هپاتیت یک بیماری است که در اثر عوامل مختلف ویروسی ، سمی ، داروئی و .... ایجاد می شود و در نهایت منجر به آسیب کبد می گردد .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>انواع هپاتیت :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>هپاتیت به انواع :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>A</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>B</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>C</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>E</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>دسته بندی می شود .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>راه های انتقال :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt">1) هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>A</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>B</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> از راه مدفوعی دهانی انتقال می یابد . یعنی :</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>رعایت بهداشت فردی و شستشوی تمیز دست ها می تواند از گسترش بیماری جلوگیری کند .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt">2) هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>B</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>C</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> :</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>این دو نوع از هپاتیت از راه مایعات و ترشحات فرد آلوده انتقال می یابد . و سپس هر مکانی که ما با خون و فرآورده های خونی در تماس هستیم . احتمال ابتلا در صورت رعایت نکردن نکات استریل وجود دارد .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>توجه :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>افرادی که تماس های جنسی مشکوک داشته اند ، معتادان تزریقی ، نوزادان مادر مبتلا به هپاتیت ، جراحان ، دندان پزشکان و همه کسانی که با خون و ترشحات در تماس اند در معرض خطر هستند .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>علائم بیماری :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.5pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>بیماری معمولا با علائم ساده آغاز می شود که شامل : </FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">کسالت </SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">خستگی</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">تب خفیف</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">تهوع می باشد . </SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>وجود این علائم به تنهائی ما را نباید در مورد هپاتیت نگران کند . اگر علائمی از :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">بزرگی سمت راست و بالای شکم </SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">کم رنگ شدن مدفوع</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">درد شکم</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>را&nbsp;همراه علائم دیدید ، حتما به پزشک مراجعه کنید .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>راه های پیشگیری :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt">1) همانطور که گفتیم هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>E</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>A</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> مدفوعی ، دهانی منتقل می شود بنابراین راه - پیشگیری آن :</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">شستشوی صحیح دست ها</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">استریل کردن لباس های آلوده</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">کوتاه کردن ناخن ها</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">رعایت بهداشت فردی</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt">2) هپاتیت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>B</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>C</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"> :</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.3pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>این دو نوع هم از راه خون و ترشحات انتقال می یابد.</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>بنابراین اگر :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">در محیطی هستیم که با خون و فرآورده های خون در تماسیم حتما از دستکش استریل ( در صورت امکان دو جفت ) استفاده کنیم .</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">رعایت مسائل اخلاقی و پای بند بودن به خانواده در حفظ سلامت ما موثر است .</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">در تماس با بیمار هپاتیتی حتما - از عینک و دستکش استفاده کنیم .</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-INDENT: -21.25pt; MARGIN: 0cm 40.2pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">-<SPAN style="FONT: 7pt Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt">چون گاهی ممکن است ویروساز ترشحات بدن فرد به مخاط بدن ما پاشیده شود .</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>نکته مهم :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>* مصرف بدون تجویز پزشک</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>استامینوفن کدئین و سایر داروها می تواند باعث هپاتیت و آسیب به کبد شود .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>درمان :</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; LETTER-SPACING: -0.2pt; COLOR: #365f91; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>در مراحل اولیه بیماری به سادگی قابل درمان است . ولی درمراحل پیشرفته گاهی نیاز به پیوند کبد است .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 130%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>اما فراموش نکنید همیشه : پیشگیری بهتر از درمان است .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 110%; MARGIN: 0cm 0.55pt 0pt 0cm" dir=rtl><FONT face=Tahoma></FONT>&nbsp;</DIV></FONT> <P></P></DIV><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" id=mc1 color=#000000 face=Tahoma name="mc1"></FONT> text/html 2013-03-21T06:00:50+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی مدارس هوشمند: http://amirabad-group.mihanblog.com/post/24 <TABLE style="HEIGHT: 100%" border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top> <FORM dir=rtl id=aspnetForm method=post name=aspnetForm action=IntelligentSchools.aspx> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND: url(images/nEuContainerz/c3_topSlice.gif) repeat-x 20px 0px" class=roundedBoxSmall> <TABLE style="MARGIN-TOP: -8px"> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 5px" class=simpleText1 colSpan=2> <P>قرن۲۱ به سمتی می‌رود كه اكثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه‌اى نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد كه با آموزش سنتی كنونی بخصوص آنچه هم اكنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی كشورهای جهان به تاسیس مدارس الكترونیكى یا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. الگوى اولیه این مدارس از كشور انگلیس گرفته شده است و كشور مالزی یكی از پیشتازان ایجاد این مدارس به شمار می‌رود. با این رویكرد کشور ما هم از سال 1383 طرحی را بصورت پایلوت در چهار مدرسه اجرا كرده است. دانشگاهها هم به نوع دیگری از آموزش تحت عنوان آموزش مجازی متمایل شده‌اند. </P> <P>در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد ولی در عین حال كاركردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند.</P> <P>در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازش كنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده كنند. دانش‌آموزان حتی می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار كنند.</P> <P>در مدارس هوشمند معلمان می‌توانند به جای اینكه تلاش كنند خودشان پاسخی براى پرسشهای دانش‌آموزان پیدا كنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش‌هایشان را در رایانه پیدا كنند و براى بقیه بازگو كنند. البته مدارس هوشمند این كارایى را نیز دارند كه به دانش‌آموزان نشان دهند چه اطلاعاتی در وب موثق است تا كودكان و نوجوانان ضمن دریافت اطلاعات درست تحت تاثیر تبلیغات سوء اینترنت هم قرار نگیرند. در نهایت به كارگیری رایانه به معلمان خوش فكر كمك می‌كند به دوره آموزش براساس كتاب محوری و سخنرانی تك‌‌گویانه معلم در كلاس خاتمه دهند و سیستم آموزشى را به شكل سیستم مشاركتی، مبتنی بر آموزش توانایى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحلیل و نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تبدیل كنند. </P> <H6>مدرسه هوشمند (Smart School) </H6> <P>مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیكی است كه كنترل و مدیریت آن، مبتنی ‌بر فن‌آوری رایانه و شبكه انجام می‌گیرد و محتوای اكثر دروس آن الكترونیكی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.</P> <P>در چنین مدرسه‌ای یك دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به ‌شكل مستمر، منابع و قابلیت‌های اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌دهد و این نكته‌ای است كه به مسؤولان مدرسه اجازه می‌دهد تا با توجه به تغییرات به‌وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آن‌ها را برای اخذ اطلاعات جدید آماده نمایند.</P> <P>هدف از ایجاد این‌گونه مدارس عبارتست از: </P> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;رشد همه جانبه دانش‌آموزان (ذهنی ، جسمی ، عاطفی و روانی) </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;ارتقاء توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;تربیت نیروی انسانی متفكر و آشنا به فن‌آوری </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;افزایش ارتقاء و مشاركت مردمی </TD></TR></TBODY></TABLE> <H6>پیش‌نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند </H6> <P>با توجه به اهداف مدرسه هوشمند و با توجه به نوع جهت‌گیری آن در تربیت دانش‌آموزان، نیاز به تجهیزات و امكاناتی دارد كه در مدارس سنتی به آن نیازی نیست. این تجهیزات شامل موارد زیر است: </P> <TABLE cellSpacing=5> <TBODY> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="TEXT-DECORATION: none">&nbsp; <A>تجهیزات سخت‌افزاری و شبكه شامل:</A> </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;سرور </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;رایانه شخصی به تعداد مورد نیاز </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;چاپگر و اسكنر </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;تجهیزات Active / Passive&nbsp;شبكه </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;پهنای باند متناسب برای شبكه WAN </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD>&nbsp;<A>نرم‌افزار شامل</A>: </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;وب ‌سایت (پیشنهاد ما <A href="http://www.behsamanco.com/Products/2">پورتال نمای مدرسه</A>) </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;نرم‌افزارهای پایه </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;نرم‌افزارهای آموزشی چند رسانه‌ای </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;نرم‌افزارهای ساخت محتوای دروس </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;نرم‌افزارهای كاربردی </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 20px; COLOR: #598718; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;نرم‌افزار اتوماسیون اداری (پیشنهاد ما <A href="http://www.behsamanco.com/Products/1">نرم افزار آموزیار</A>) </TD></TR> <TR> <TD width=15> <TABLE class=bullet border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD>&nbsp;<A>تجهیزات تامین برق اضطراری</A> </TD></TR></TBODY></TABLE> <P>برای ایجاد این نوع مدارس ابتدا باید یك برنامه دراز مدت را مدنظر داشت به عنوان مثال مدرسه‌ای که امروز &nbsp;به نام هوشمند ایجاد می‌شود ممكن است حتی بیشتر از 10 سال طول بكشد تا ابزار خود را که شامل زیر‌ساخت ارتباطی، محتوای مناسب، آموزش معلمین، تغییر روش‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی والدین است، كامل کند.</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <SCRIPT type=text/javascript> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-7573524-1'], ['_setDomainName', 'www.behsamanco.com'], ['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.___gcfg = { lang: 'fa' }; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </SCRIPT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <SCRIPT type=text/javascript> //<![CDATA[ Sys.Application.initialize(); //]]> </SCRIPT> </FORM></TD></TR> <TR> <TD class=footer> <TABLE border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: right" class=footerText width="50%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوشته شده در 1/1/1392</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2013-03-06T05:05:01+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی نمونه سئوالات حرفه وفن سال سوم واحد 1-4 http://amirabad-group.mihanblog.com/post/22 <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT class=content><FONT face=Tahoma><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(0,0,204)" lang=AR-SA>واحد 1 - فناوری و سیستم</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>1- خداوند چنان قدرت................ به انسان بخشیده است که می تواند با آن کرات آسمانی را تسخیر کند.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>2- انسان با تکیه بر کدام ویژگی ها سعی می کند به پرسش های ذهنش پاسخ دهد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>3- انسان برای پاسخ دادن به پرسش های خود چه کارهایی به ترتیب انجام می دهد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>4- انسان با به کار گیری قدرت تفکر و خلاقیت، موفق به انجام چه کارهایی شده است؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>5- در اسلام ........ ساعت تفکر از ......... سال عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>6- پنج مرحله ای که در فرایند حل مشکلات از فکر انسان عبور می کنند را به ترتیب نام ببرید. (مراحل تفکر)</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>7- فرایند تفکر در انسان از چه زمانی آغاز می شود؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>8- وقتی انسان وجود مشکلی را حس می کند معمولا چه کارهایی را انجام می دهد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>9- کدام نکته به روشن شدن و فهمیدن دقیق موضوع (مشکل) کمک می کند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>10- در مراحل تفکر، فرضیه سازی را توضیح دهید.(تعریف فرضیه)</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>11- چگونگی ارزیابی فرضیه ها را به طور خلاصه بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>12- در صورتی که فرضیه، با اطلاعات آن مشکل متناسب نباشد، باید چه کاری انجام بگیرد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>13- انسان برای اطمینان به صحت فرضیه، چه عملی انجام می دهد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>14- یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیت را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>15- در چه صورت تعداد بیشتری ایده از طرف افراد گروه مطرح می شود؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>16- فناوران برای تولید یک محصول فناوری چه اصولی را باید مورد توجه قرار دهند؟ 17- فناوری را تعریف کنید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>18- اولین اصل از اصول اساسی در تولید هر محصول فناوری، مرحله ی................. و ................ مواد است.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>19- چرا فناور باید در باره ی ویژگی مواد، اطلاعات کافی داشته باشد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>20- فناوران چرا و چگونه مواد مورد استفاده در تولید محصولات فناوری را تغییر می دهند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>21- در تولید محصولات فناوری اعم از غذایی، پوشاک و غیره رعایت اصول................... ضروری است.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>22- دو اصل مهم بهداشتی که در انتخاب مواد برای تولید محصولات فناوری لازمند را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>23- کارکنان بخش رادیولژی در هنگام کار باید به چه نکته مهمی توجه نمایند، چرا؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>24- چرا تولید کنندگان کالا به همراه محصول، جزوه یا بروشور نیز به مصرف کننده ارائه می کنند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>25- چرا محصولات فناوری باید از ابعاد مختلف مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>26- پس از ساخت یک اتوی برقی چه سوالاتی در باره اتو ممکن است مطرح شود و چه کسانی باید به آن ها پاسخ دهند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>27- زیبایی محصولات فناوری در دو بخش مورد توجه قرار می گیرد: الف-...............................ب- ..................................</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>28- تولید کنندگان، در طراحی و ساخت محصول به کدام نکات زیبا شناختی توجه می نمایند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>29- در زیبا سازی بسته بندی محصول، چرا از جنس، رنگ و اندازه ی گوناگون استفاده می شود؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>30- سیستم های پیچیده معمولا از چند سیستم ................... تشکیل شده اند.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>31- دلیل ایجاد سیستم های فرعی را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>32- پنج سیستم فرعی دوچرخه را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>33- سه قسمت اصلی سیستم انتقال قدرت دوچرخه را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>34- چگونگی کار دینام در سیستم برق رسانی دوچرخه را توضیح دهید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>35- دینام دوچرخه، حرکت ...................... را به انرژی ...................... تبدیل می کند. </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>36- در دوچرخه، انرژی الکتریکی از طریق .................... به لامپ ها منتقل شده و به انرژی ...................... تبدیل می شود.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>37- وظیفه ی سیستم هدایت و ترمز دوچرخه را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>38- به این سوالات در باره ی ترمز دوچرخه پاسخ دهید: الف- محل قرار گرفتن دسته ی ترمز ب- چگونگی کار ترمز</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>39- وظیفه ی بدنه یا اسکلت دوچرخه را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>40- سه قسمت اصلی اسکلت دوچرخه را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>41- انواع سیستم هشداردهنده دوچرخه را نام ببرید و چگونگی فعال شدن آن ها را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>42- هر قطعه زیر، مربوط به کدام سیستم فرعی یک دوچرخه است: الف- زین و ترک (....................) ب- دینام (.......................) ج- زنجیر(......................) د- لقمه ها (......................) ه- فرمان(.............................) و- پنجه رکاب (.............................) ی- لوله ی افقی (...........................)</FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2013-03-06T05:00:02+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی نمونه سئوالات حرفه واحد 5-8 سال سوم http://amirabad-group.mihanblog.com/post/21 <DIV class=date> <DIV class=date2>"</DIV></DIV> <DIV class=xpost> <DIV class=xpost2> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT class=content><FONT face=Tahoma><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(0,0,204)" lang=AR-SA>واحد 5 – آشنایی با خودرو و شیرآلات</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>1- خودرو را تعریف کنید. </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>2- تولید قدرت در .......... است که سبب حرکت اتومبیل می شود.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>3- بخش های اصلی بک خودرو را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>4- کار موتور در خودرو چیست؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>5- کار موتور تبدیل انرژی ................ سوخت به انرژی .................. است که باعث حرکت خودرو می شود.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>6- انواع سوخت موتور خودروها را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>7- وظیفه اصلی سیستم انتقال قدرت را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>8- اجزای سیستم انتقال قدرت اتومبیل را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>9- کار کلاچ را در سیستم انتقال قدرت بنویسید. </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>10- نام دیگر جعبه دنده چیست و در خودرو چه وظیفه ای دارد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>11- وظیفه دیفرانسیل را در خودرو بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>12- دیفرانسیل حرکت را از ................. به ............... منتقل می کند. </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>13- دو منبع تامین برق اتومبیل را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>14- از استارت چه استفاده ای می شود؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>15- استارت، نیروی الکتریکی لازم را از ............... دریافت می کند.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>16- وظایف باتری خودرو را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>17- باتری چیست ؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>18- باتری اتومبیل انرژی ............... را به انرژی ................. تبدیل می کند.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>19- چگونگی عملکرد دینام یا ژنراتور خودرو را توضیح دهید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>20- دینام خودرو، انرژی .................. را توسط ............... از موتور می گیرد و به انرژی ..................تبدیل می کند. </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>21- وظیفه دینام خودرو را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>22- وظیفه بخش فنربندی و تعلیق اتومبیل ها را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>23- سیستم تعلیق خودرو در هر دقیقه بین ........... تا ............ بار تکان می خورد. </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>24- در یک خودرو هدایت چرخ های جلو چگونه صورت می گیرد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>25- انواع فرمان اتومبیل ها را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>26- نیروی موتور از طریق مجموعه .................... به چرخ ها می رسد و باعث حرکت خودرو می شود.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>27- کار لاستیک ها را بنویسبد.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>28- قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>29- بدنه خودرو کجا سوار می شود و در برگیرنده چه قسمت هایی می باشد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>30- هر کدام از قسمت های زیر مربوط به کدام بخش اصلی خودرو می باشد: الف- لاستیک (..............) ب- ژنراتور (.................) ج- دیفرانسیل (.................) د- باتری (.................) ه- گیربکس (......................) </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>31- وظیفه شیرآلات بهداشتی آب را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>32- با چه وسایلی در منزل می توان مقدار مصرف آب را کنترل کرد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>33- اجزای شیر دنباله کوتاه عبارتند از: 1-................. 2- ................ </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>34- چهار قسمت مغزی شیر دنباله کوتاه نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT class=content><FONT face=Tahoma><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT class=content><FONT face=Tahoma><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(0,0,204)" lang=AR-SA>واحد 6 – ساختمان سازی و راه</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>1- کنترل ساخت و ساز ساختمان ها در شهر و روستا از دو جهت حائز اهمیت است، بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>2- نظارت مستقیم بر ساخت و ساز ساختمان ها توسط ...................اعمال می شود.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>3- شش مورد از وظایف و خدمات شهرداری ها را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>4- عدم توجه ساختمان سازان به نکات ایمنی چه پیامد هایی دارد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>5- دانش آموزان چگونه می توانند از حوادث ساختمانی جلوگیری کنند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>6- رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی چه خطراتی برای شهروندان ایجاد می کند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>7- برای جلوگیری از سقوط اجسام و مصالح روی سر شهروندان به چه نکته ای باید توجه نمود؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>8- برای جلوگیری از سقوط کارگران از ارتفاع، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>9- احداث ساختمان در مجاورت ............... خطرناک است.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>10- وظیفه ی کلاف را در ساختمان ها بنویسید و نام دیگر آن چیست؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>11- آیین نامه ها، سازندگان ساختمان های آجری را به رعایت چه نکته ای ملزم می کنند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>12- انواع کلاف ( شناژ) را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>13- ماکت را تعریف کنید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>14- ماکت برای چه کسانی بهترین روش توضیح، توجیه و ارائه کار است؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>15- ماکت سازان ماهر، ماکت ها را از چه مواد و مصالحی می سازند؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>16- وسایل لازم برای ساخت ماکت ساده توسط دانش آموزان را نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>17- اگر ماکت از جنس ................ یا ............ باشد، نمی توان از چسب های معمولی استفاده کرد.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>18- برای چسباندن ماکت از جنس یونولیت یا فوم از چه چسبی باید استفاده کرد؟ </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma>19- شریان های حیاتی یک کشور .............. نام دارند که ................ و................... روی آنها انجام می گیرد.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>20- در راه سازی به چه نکاتی باید توجه نمود؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>21- اگر در مسیر راه، مانع یا تپه ای وجود داشته باشد، چه کارهایی می توان انجام داد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>22- تفاوت خاک برداری و خاک ریزی را بنویسید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>23- در راه سازی چه زمانی باید از پل استفاده کرد؟</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN><FONT class=content><FONT face=Tahoma>24- دو مورد از انواع پل را در راه سازی نام ببرید.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT class=content><FONT face=Tahoma></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P><BR></DIV></DIV> text/html 2013-03-04T08:26:10+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی بلدرچین http://amirabad-group.mihanblog.com/post/20 <DIV class=tpost><A href="http://www.herfavfan.blogfa.com/post-4.aspx">طرح پرورش بلدرچین</A> </DIV> <DIV class=xpost> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA Tahoma?,?sans-serif??><FONT size=4>تحلیل صنعت :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA Tahoma?,?sans-serif??><FONT size=3>درکشور ایران پرورش بلدرچین گوشتی و تخمگذار ی از صنایع نوپایی است که در امتداد پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار فعالیت می کند . بیشترین فعالیتی که درمورد بلدرچین درکشور ما صورت گرفته مربوط به پرورش بلدرچین گوشتی بوده و تولید تخم آن از اهمیت کمتری نسبت به گوشت آن برخوردار بوده و امروزه با گذشت زمان تولید کنده ها به سمت تولید تخم این پرنده روی آورده اند که هم اکنون درنقاطی از کشور تخم این پرنده تولید و به مصرف می رسد ولی این تولیدات به صورت انبوه نیست و تولید کنندگان درواحدهای کوچک مشغول به تولید تخم این پرنده هستند که تولیدات آنها درمنطقه های که توید می کنند مصرف می شود . درمورد پرورش بلدرچین گوشتی فعالیت هایی در بعضی از استانهای کشور انجام گرفته از جمله استان یزد و شهر میبد که بیشترین فعالیت را دراین صنعت دارا می باشد . و استانهایی دیگر مثل تهران ، کرج ، مشهد ؛ قم ؛ اصفهان ، کاشان ، شیرازدر رده های بعدی قرار می گیرند . و در ضمینه تولید تخم بلدرچین استانهایی که تولید گوشت دارند متعاقباً تخم آن را هم تولید می کنند ولی با این تفاوت که تولید آنها درضمینه تخم بلدرچین کم است .</FONT>&nbsp;</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA Tahoma?,?sans-serif??>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="بلدرچین. علم و دامپروری" align=baseline src="http://www.thefreequark.com/wp-content/uploads/2009/08/Coturnix.jpg" width=292 height=445></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA Tahoma?,?sans-serif??><FONT size=3>این صنعت دربعضی از کشورهای جهان پیشرفت بیشتری داشته و تولید آنها دراین ضمینه بیشتر است و علت آن وضع اقتصادی کشور ها و ملت ها است با توجه به اینکه رقیب سرسخت این صنعت تخم مرغ است در نتیجه تخم بلدرچین نسبت به تخم مرغ از قیمت بالاتری برخوردار است همین امر باعث شده که هر چه وضعیت مالی افراد بیشتر باشد مصرف آن ها هم بیشتر خواهد بود . همان طوری که این کشورها درپرورش سایر پرندگان پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند باعث شده تا پیشرفت آنها در این صنعت قابل توجه باشد کشورهایی که دردنیا در این ضمینه فعالیت دارند شامل آمریکای جنوبی ، مکزیک ؛ آلمان و کشورهای عربی از جمله عربستان و کویت می باشند .</FONT> </SPAN></P></DIV> text/html 2013-03-04T08:15:19+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی مشکلات مربوط به درس حرفه و فن http://amirabad-group.mihanblog.com/post/19 <P dir=rtl>مشكلات مربوط به درس حرفه و فن در این مقاله به 10 مورد تفكیك شده و در نهایت راه حل‌هایی پیشنهاد شده است .</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>1- عدم علاقه دانش آموزان به بعضی از واحدهای درسی </B></P> <P dir=rtl>كتاب حرفه و فن تشكیل شده است از 8 واحد درسی كه در هر واحد به رشته ای پرداخته می‌شود. دانش آموزان به تمام واحدها علاقه یكسانی نشان نمی‌دهند، البته این امر بدیهی است و نشان دهنده علاقه ها و استعدادها و تفاوتهای فردی دانش آموزان است.</P> <P dir=rtl>یادگیری كلیه واحدهای درسی برای دانش‌آموزان اجباری است ، اما دانش‌آموز به برخی از واحدهای درسی علاقه ای نشان نداده و در آن واحد عملكرد بسیار ضعیفی دارد كه گاهی تلاش معلم با بكارگیری روشهای مختلف تدریس كارگر نمی افتد و دانش آموز در آن واحد همچنان با مشكلاتی روبرو است .</P> <P dir=rtl>بطور مثال واحد برق یك واحد پركار با مطالب گسترده است ، با توجه به دیدگاهی كه در گذشته در مورد تفكیك كارها به دخترانه و پسرانه وجود داشت، دانش‌آموزان دختر به این واحد علاقه كمتری نشان می دهند و به گونه ای به قول خود می‌خواهند هرچه زودتر از دست این واحد خلاص شوند. در گروهها عده ای كنار كشیده و یا به اجبار معلم تن به كار می دهند و بستن قطعات و مدار توسط افراد خاصی در گروه با علاقه انجام می‌گیرد. البته شاید با صرف وقت بیشتری بتوان علاقه را در دانش آموز به وجود آورد ولی كثرت مطالب و وقت كم این اجازه را به معلم نمی دهد.</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>2- مشكلات مربوط به تحقیق ها و مصاحبه ها</B></P> <P dir=rtl>همه می‌دانیم كه تحقیق و پژوهش و مصاحبه در یادگیری عمیق و مشاركت در یادگیری دانش‌آموزان تأثیر خیلی زیادی دارد و اگر به شكل صحیح هدایت شود دانش‌آموز را در امر یادگیری پرتلاش و فعال و علاقه مند می‌سازد . در كتب حرفه و فن محتوای كتاب با وجود انجام درست تحقیق ها و مصاحبه ها تكمیل می شود. این فعالیت ها باید توسط دانش آموز به صورت فردی یا در گروهها انجام گیرد. اما انجام این فعالیت ها چگونه است ؟ آیا همه دانش آموزان توانایی انجام صحیح این فعالیت ها را دارند ؟ آیا منابع مورد نیاز برای انجام این فعالیت ها در تمام شهرها و روستاها در اختیار دانش آموزان قرار دارد؟</P> <P dir=rtl>منابعی مثل كتابخانه ، مدارس فنی وحرفه ای و كاردانش و یا افراد شاغل در رشته های مختلف مرتبط با واحدها در روستا ها و شهرهای كوچك یا اصلاً وجود ندارد یا اندك است. بطوریكه تعداد محدودی از دانش آموزان یك مصاحبه انجام می دهند و بقیه دانش آموزان از روی آن كپی‌برداری می كنند و در جواب اعتراض معلم پاسخ می دهند كه كسی را برای انجام مصاحبه نیافته اند. البته در مراكز شهرها و روستاها شاید این امكانات وجود داشته باشد، و شاید دانش آموزان پسر بتوانند تا مراكز رفته و به منابع دسترسی پیدا كنند ولی برای دانش آموزان دختر امری مشكل و &nbsp;یا محال است .</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>3- نبود كارگاه و فضای فیزیكی مناسب برای انجام كارهای عملی </B></P> <P dir=rtl>در درس حرفه و فن اولین نكته ای كه اهمیت دارد وادار كردن دانش آموز و علاقه مند كردن وی به انجام كارهای عملی و دست ورزی و یافتن مهارت برای كار با ابزارهای مختلف است، ولی در اكثر مدارس به دلیل وجود مشكلات بسیار &nbsp;زیاد به این نكته مهم توجه كمتری می‌شود.</P> <P dir=rtl>یكی از این مشكلات نبود فضای كارگاهی مناسب برای كارهای عملی است البته بعضی از كارهای عملی را می‌توان دركلاس درس انجام داد ، ولی در كلاسهای كوچك امكان انجام كارها بصورت گروهی سخت و گاهی محال است . بعضی از فعالیت ها به میز كارگاهی نیاز دارد . از نظر ایمنی، كلاس درس مكان امنی برای انجام فعالیت های واحد برق ، فلز و چوب نیست و فعالیت های این واحدها بهتراست در كارگاه انجام گیرد. </P> <P dir=rtl>در كارگاه&nbsp; دانش آموزان راحتر كارهای عملی را انجام می دهند و معلم نیز بهتر می تواند آموخته های خود را به آنها منتقل كند و دسترسی معلم به وسایل و امكانات كارگاهی و قرار دادن آنها در اختیار دانش آموز وقت كمتری می گیرد.</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>4- كمبود امكانات كارگاهی مناسب </B></P> <P dir=rtl>یكی دیگر از مشكلاتی كه دبیر حرفه و فن با آن روبروست وانجام كارهای عملی را مختل می كند، كمبود امكانات كارگاهی است. در مدارس مناطق محروم امكانات كارگاهی یا وجود ندارند یا آنقدر كم است كه جوابگوی جمعیت كلاس ها نیست . البته اخیراً اهمیت بیشتری به این موضوع داده شده است و از طریق گروه های آموزشی مناطق امكاناتی در اختیار مدارس قرار می گیرد اما بسیار كم است كه دبیر اجباراً خود فعالیت و آزمایش را انجام می‌دهد و دانش آموزان فقط تماشاگر هستند، اگر دانش آموزان بخواهند با آن امكانات كم فعالیت ها را انجام دهند باید وسایل به نوبت در اختیار آنها قرار گیرد كه در اینصورت دبیر با كمبود وقت مواجه می شود. </P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>5- دیدگاه و همكاری مدیر با دبیر حرفه و فن</B></P> <P dir=rtl>مدیران مدارس با توجه به مشكلات فراوانی كه در مدارس وجود دارد به بودجه‌ی مدرسه نیاز فراوان دارند به دلیل وجود مشكلاتی چون سرمای هوا ، بیشتر سرانه صرف خرید نفت ، تعمیر و پوشش سقف و تعمیر و خرید چراغ و بخاری می گردد، به همین دلیل مدیران با اكراه تقبل می‌كنند تا وسیله‌ای خریداری كنند و معلم را به سمت اداره و كیت هایی كه گروههای آموزشی ارائه&nbsp; می كنند سوق می دهند و در صورتیكه آن كیت ها هم كافی نیست كه برای داشتن این كیت ها باید صبر ایوب داشت.</P> <P dir=rtl>بعضی مدیران معمولاً به نمرات كتبی و قسمت تئوری كتاب اهمیت داده و بخش عملی كمتر مورد توجه قرار می گیرد، آنها انتظار دارند كه 12 نمره كار عملی با توجه به نمره كتبی داده شود كه این امكان پذیر نیست.</P> <P dir=rtl>البته در موارد فوق مدیر مقصر نیست زیرا كمبود بودجه امكان همكاری خوب مدیر با دبیر را از بین برده است. توجه بیش از حد مسئولان به نمرات نهایی و كارنامه و نمودار و جدول و ... این تصور را در مدیران به وجود آورد كه هرچه نمره كتبی بالاتر باشد مدرسه‌ی او از نظر عملی بالاتر است و كار عملی و مهارت دانش آموز هیچگاه ارزیابی نمی شود .</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>6- واگذاری درس حرفه و فن به دبیران غیر تخصصی</B></P> <P dir=rtl>معمولاً این مشكل در مناطقی با جمعیت كم و كلاس كم در روستاها ایجاد می شود. ساعات موظف دبیران كامل نمی شود و بعضی دروس به ظاهر ساده مثل حرفه و فن مشكل گشایی می شوند برای حل این مشكل و برای تكمیل ساعات به دبیران دیگر واگذار می شوند . </P> <P dir=rtl>اما اخیراً با توجه مسئولان ادارات در این خصوص ، تدابیری اندیشیده شده و تا حدی این مشكل رفع گردیده است. دبیر حرفه‌وفن مانند دبیران دروس دیگر باید كلیه مهارت های لازم برای تدریس و انجام فعالیت های درس خود را داشته باشند . معلمان غیر تخصصی معمولاً قسمت تئوری كتاب را تدریس كرده و به قسمت عملی بی توجه هستند . در نتیجه دانش‌آموزان مهارت های لازم را بدست نمی آورند و سالهای بعد مشكلات آنها بیشتر می‌شود چون واحدهای درسی سه سال با هم در ارتباط هستند و ناآشنایی و نداشتن مهارت در كار با ابزارهای یكسال روی كارایی دانش آموزان و درك مطلب او در سالهای بعد تأثیر می گذارد.</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>7<B>- كمبود وقت </B></P> <P dir=rtl>با توجه به عملكرد ضعیف دانش آموزان در كارهای عملی به دلایلی كه ذكر شد و همچنین وضعیت اقلیمی منطقه و تعطیلی های بسیار در هنگام بارش برف و سرمای هوا زمانی كه برای دبیر باقی می ماند بسیار كم است و انجام كارهای عملی بخصوص واحدهای ابتدایی كه مربوط به نیمه اول سال تحصیلی است با مشكلات زیادی همراه می‌شود ، كه فشار كاری زیادی به دبیر و دانش‌آموز وارد می شود.</P> <P dir=rtl>همچنین معلم برای بردن و آوردن وسایل به كلاس ، نظم دادن به وسایل و كارهایی از این قبیل نیز باید دقت صرف كند كه از ساعت كلاسی گرفته می شود.</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>8- گروه بندی و انجام فعالیت های گروهی </B></P> <P dir=rtl>دانش آموزان در هر كلاس با توجه به بنیه‌ی علمی و دست ورزی و كار عملی به گروه‌هایی تقسیم می شوند ، اما معمولاً در هر گروه تعداد خاصی كارهای عملی را انجام داده و بقیه تنها تماشاگر هستند. سرگروه یا فرد ماهرتر در گروه خود انجام كار را تقبل می‌كند از ترس اینكه مبادا بقیه كار را خراب كرده و نمره ی او كه در ارتباط با نمرات آنها دست پایین است بیاید.</P> <P dir=rtl>همچنین كسانی كه در گروه مهارت های كمی دارند كارها را به كندی انجام می دهند و كار عقب می ماند و فرصتی برای انجام فعالیت های دیگر باقی نمی ماند و اجباراً فرصت كار و یادگیری مهارت از آنها گرفته می شود.</P> <P dir=rtl><B>9- گردش و بازدیدهای علمی </B></P> <P dir=rtl>برای ایجاد انگیزه و همچنین یادگیری بهتر و كاربردی‌تر درس توسط دانش آموزان می‌توان از گردش علمی و بازدید علمی استفاده كرد. چون آنها را از نزدیك با مسائل و كارهای عملی مربوط به درس آشنا می كند و آنها عملاً در كارگاه یا كارخانه بعضی روشهای تولید ، كار با ابزار و ... را می بینند و تصویر ذهنی از مسائل در مغز آنها شكل می گیرد كه یادگیری را پایدار می كند.</P> <P dir=rtl>بارش برف و باران، لغزندگی جاده ها، نبود سرویس ایاب و ذهاب مناسب، سخت گیری والدین از مشكلات پیش رو برای انجام بازدید های علمی است. و در صورت فراهم شدن همه‌ی شرایط دبیر مسئولیت چنین كاری را به عهده نمی گیرد و ترجیح می دهد از آن صرف نظر كند.</P> <P dir=rtl><B></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>10 </B><B>–</B><B> عدم عمكاری والدین </B></P> <P dir=rtl>والدین ناظران بر نحوه مطالعه و انجام تكالیف ( كتبی و عملی ) فرزندان خود هستند ولی این ناظران عملاً به عاملان تكالیف مبّدل شده اند و به جای اینكه در انجام تكالیف دانش آموز نظارت و گاهی همكاری داشته باشند یا خود تكالیف را انجام می دهند یا از دیگران كمك می‌گیرند تا&nbsp; تكلیف دانش آموز خود را انجام دهند. دانش آموز در بعضی مواقع فقط ناظر است و در مواقع دیگر اصلاً نمی داند كه كار چگونه انجام شده یعنی حتی ناظر هم نبوده است . </P> <P dir=rtl>بعضی والدین هم از سمت دیگر بام می افتند و برای اینكه به آنها گفته شده نباید كارهای دستی دانش آموز را انجام دهید با فرزند خود هم فكری نمی كنند و دانش آموز در خانه از داشتن یك راهنما محروم است .</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>11- راه حل های پیشنهادی </B></P> <P dir=rtl>در ضمن تدریس درس حرفه و فن و بدست آوردن تجربه عملی و مشاهده عینی ، در رابطه با مشكلات فوق راه حل های ذیل پیشنهاد می گردد ، امید است موثر واقع گردد.</P> <P dir=rtl><B></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>الف </B><B>–</B><B> جلب علاقه دانش آموزان به همه ی واحدهای كتاب </B></P> <P dir=rtl>برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در فعالیت های عملی راه حل های زیر پیشنهاد می‌گردد:</P> <P dir=rtl>1- اختصاص دادن قسمتی از كلاس یا كارگاه باعنوان «نمایشگاه كوچك كارهای دستی» &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;یا هر عنوان دیگر </P> <P dir=rtl>2- برگزاری نمایشگاه در پایان هر ترم از كارهای دستی دانش آموزان و دعوت از مسئولان و والدین برای بازدید و انتخاب بهترین ها و اهداء جوایز </P> <P dir=rtl>3- انتخاب بهترین كار در كلاس و تشویق فرد یا گروه برتر </P> <P dir=rtl>4- انتخاب بهترین گزارش كار </P> <P dir=rtl><B>ب </B><B>–</B><B> راههایی برای انجام بهتر تحقیق ها و مصاحبه ها </B></P> <P dir=rtl>1- كلیه تحقیق‌ها به صورت گروهی انجام شود، نتیجه تحقیق گروهی از نتیجه فردی كاملتر و مستندتر خواهد شد .</P> <P dir=rtl>2- جزوه ، مجله یا كتاب هایی توسط دبیر در اختیار دانش آموز قرار گیرد ، كه البته بعد مسافت برای این راه مشكلاتی ایجاد می كند. </P> <P dir=rtl>3- اشتراك مدرسه با بعضی مجلات و روزنامه ها كه با محتوای كتاب حرفه و فن هم خوانی و اشتراك موضوع دارند .</P> <P dir=rtl>4- بازدید از مدارس فنی و حرفه ای و هنرستانها </P> <P dir=rtl>5- از شاغلان در رشته های مربوطه به واحدهای درسی دعوت شود تا دانش آموزان سوالات خود را از آنها بپرسند. </P> <P dir=rtl>6- انتخاب بهترین پوشه كار و تشویق دانش آموز </P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>پ- راههای ایجاد فضای كارگاهی برای كارهای عملی </B></P> <P dir=rtl>1- در صورت امكان و وجود كلاس خالی یك كلاس به كارگاه دروسی كه كار عملی دارند مثل علوم و حرفه وفن اختصاص داده شود.</P> <P dir=rtl>2- در صورت نبود كلاس خالی برای كارگاه می توان یك كلاس را به عنوان كارگاه قرار داد و هر كلاس در ساعات علوم و حرفه و فن در كارگاه كلاس تشكیل دهند . البته این امر به همكاری مدیر و برنامه ریزی صحیح بستگی دارد تا مشكل تطابق علوم و حرفه‌وفن در كلاس بوجود نیاید.</P> <P dir=rtl><B>ت </B><B>–</B><B> راههایی برای تهیه امكانات كارگاهی</B></P> <P dir=rtl>1- دریافت كیت از گروههای آموزش منطقه </P> <P dir=rtl>2- همكاری مدیر و اختصاص بودجه به خرید وسایل كارگاهی </P> <P dir=rtl>3- خرید وسایل مصرفی توسط خود دانش آموز</P> <P dir=rtl>4- خرید وسایل مصرفی توسط معلم و دریافت هزینه ی آن از دانش آموزان&nbsp; (اینكار باعث می شود قطعات و وسایل ارزانتر در اختیار دانش آموز قرار بگیرد.)</P> <P dir=rtl>5- مواظبت از وسایل و آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها به دانش آموزان و مراقبت از وسایل در حین انجام كارهای عملی </P> <P dir=rtl>6- انجام فعالیت ها بصورت گروهی ( وسایل كمتری نیاز دارد و هزینه كمتری برای دانش آموز دارد)</P> <P dir=rtl>7- اختصاص امتیاز به نظم و نگهداری وسایل و معیوب نكردن آنها در هنگام كار </P> <P dir=rtl>8- جریمه ی گروه خراب كننده ی وسایل كارگاهی </P> <P dir=rtl><B></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>ث </B><B>–</B><B> جبران كمبود وقت </B></P> <P dir=rtl>1- ساعاتی به سه ساعت در هفته درس حرفه و فن اضافه شود كه توسط مسئولان كشوری انجام &nbsp;&nbsp;&nbsp;می گیرد و امكان پذیر نیست. </P> <P dir=rtl>2- اضافه كردن اساعت در هفته به عنوان زمان تجهیز كارگاه تا معلم راحتتر كارگاه یا كمك وسایل مربوط را مرتب كند. </P> <P dir=rtl>3- اختصاص ساعاتی مثل جبرانی به درس حرفه و فن ( این ساعات اكثراً به دروس پایه اختصاص داده می شود.)</P> <P dir=rtl>4- كمك گرفتن از دانش آموزان در ساعات بیكاری برای منظم كردن كارگاه </P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>ج- راه هایی برای همكاری اعضاء در گروه </B></P> <P dir=rtl>1- گروه بندی دانش آموزان بر اساس فاكتورهایی چون روحیه ، اخلاق و بنیه‌ی علمی مشترك . داشتن روحیه و اخلاق و بنیه‌ی علمی متفاوت باعث ایجاد اختلاف در گروه می‌شود. معمولاً گروه‌بندی بر اساس سه پایه قوی ، متوسط ، ضعیف صورت می گیرد. همین امر باعث ایجاد اختلاف‌هایی در گروهها می شود در صورتیكه گروه بندی با وجود تشابه زیاد كارایی بهتر و نتیجه بهتری دارد، چون هر گروه در نهایت ملزم به انجام فعالیت است، بنابراین دانش آموزان كم كار كه در یك گروه قرار می گیرند مجبورند برای اینكه نتیجه ای مانند گروه های دیگر بدست آورند، همه اعضاء ، تمام تلاش خود را بكار گیرند. دانش آموزان پركار هم در گروه خود به یك اندازه كار می كنند چون علاقه مند هستند و اجازه نمی دهند كه فقط یك نفر در گروه كار كند . </P> <P dir=rtl>با این روش، كار به دوش یك نفر نمی افتد و همه كلاس فعالیت می كنند، البته این روش در آخر سال اول یا سالهای دوم و سوم اتفاق می افتد چون به آشنایی و شناخت دبیر از دانش‌آموزان نیاز دارد كه این شناخت در طولانی مدت صورت می گیرد.</P> <P dir=rtl>2- ملزم ساختن گروه ها به انجام كار بصورت گروهی و اختصاص دادن یك چك لیست به هر گروه و یادداشت برداری از نحوه ی فعالیت هر فرد در گروه در هنگام كار </P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>چ- راههای عوض كردن دیدگاه و جلب همكاری مدیر </B></P> <P dir=rtl>1- برگزاری نمایشگاه از كارهای دستی دانش آموزان </P> <P dir=rtl>2- گفتگوی دوستانه با مدیر و بازگویی مشكلات و موانع تدریس در زمان نبود امكانات كارگاهی مناسب و یادگیری عمیق و كاربردی درصورت وجود امكانات كارگاهی </P> <P dir=rtl>3- دعوت از مدیر برای بازدید از كلاس در هنگام انجام یك فعالیت عملی </P> <P dir=rtl>4- طرح مشكلات در گروه آموزشی مدرسه </P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><B>ح: راه های جلب همكاری والدین </B></P> <P dir=rtl>1- دعوت از والدین برای بازدید از نمایشگاه كارهای دستی و عملی </P> <P dir=rtl>2- گتفگوی دبیر با والدین در بعضی جلسات مثلاً جلسات اولیاء و مربیان </P> <P dir=rtl>3- دعوت از والدین، گفتگو و توجیه آنها </P> <P dir=rtl>4- نوشتن نامه برای والدین و توضیح دادن وضعیت درسی و عملی دانش‌آموز برای آگاهی آنها </P> <P dir=rtl>5- درخواست كمك از والدین برای آموزش بعضی مهارت ها به دانش آموز </P><B><BR clear=all>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B> text/html 2013-03-02T17:22:16+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی نقره فعال http://amirabad-group.mihanblog.com/post/17 <DIV class=tpost> <DIV class=title><A href="http://hvf1.mihanblog.com/post/70">نقره فعال</A></DIV> <DIV class=tag> <DIV class=tagz> <SCRIPT type=text/javascript src="http://1abzar.ir/abzar/tools/post-view/stat.php?amar=HVF1.mihanblog.com/post/70&amp;color=888888&amp;font=8"></SCRIPT> <A style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #888888; FONT-SIZE: 8pt; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.1abzar.com" target=_blank>بازدید : <B>286</B></A> <A style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #888888; FONT-SIZE: 8pt; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.1abzar.com" target=_blank>بازدید : <B>285</B></A> <A style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #888888; FONT-SIZE: 8pt; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.1abzar.com/" target=_blank>&nbsp;</A></DIV> <DIV class=tagz2>تاریخ : 12/12/1391</DIV></DIV></DIV> <DIV class=xpost> <DIV class=hid> <DIV style="FLOAT: right"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#ff0000><B>نقره فعال خاصیت میکروب کشی دارد.برای تصفیه آب درتصفیه خانگی وشهری استفاده می شود</B></FONT>:<BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>انو نقره از هزاران سال قبل به عنوان ماده ضد میکروبی شناخته شده است. در زمان های گذشته نقره را به صورت گرد ریز آسیاب می کردند و در آب می ریختند تا از ایجاد عفونت و سایر بیماری ها جلوگیری نمایند. اما امروزه با استفاده از فناوری نانو و به کمک روش های ویژه و بسیار پیشرفته ، نقره را به ابعاد بسیار ریز ، در حد نانو متر در می آورند. نانو متر یکی از ریز ترین واحد های طول است که بشر امروزه به کمک میکروسکوپ های پیشرفته قادر به اندازه گیری و مشاهده آن است. یک ذره نقره یک نانو متری حدود 80000 برابر کوچکتر از قطر موی انسان است . با ریز شدن مواد ، سطح تماس آنها با محیط و در نتیجه فعالیت آنها افزایش می یابد . به همین علت ، نانو نقره در مقادیر بسیار اندک در حد</SPAN><SPAN dir=ltr>PPM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> &nbsp;فعالیت ضد میکروبی بسیار مناسبی از خود نشان می دهد.به تازگی نشان داده شده است که علاوه بر باکتری ها و قارچ ها ، نانو نقره توانایی از بین بردن ویروس های خطرناکی همچون </SPAN><SPAN dir=ltr>HIV</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> &nbsp;( عامل بیماری ایدز) و هپاتیت </SPAN><SPAN dir=ltr>B</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> &nbsp;را دارد.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>دانشمندان مكانیسم های متفاوتی را برای تبیین اثرگذاری نقره بر میكروبها یافته اند. به دلیل همین تعدد مكانیسم ها است كه میكروبها نمیتوانند نسبت به نقره سازگار شوند و یا مقاومت پیدا كنند.امروزه به مدد فناوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است&nbsp; ذرات نانو نقره به ما این امكان را میدهند كه با كمترین غلظت خاصیت ضد میكروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهد باشیم.در میان مكانیسم های متعددی كه از فلز نانو نقره شناخته شده است ، دو مكانیسم بصورت بارز در نظر گرفته می شود كه به شرح زیر است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><A name=2></A><B><SPAN lang=AR-SA>مكانیسم یونی:</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA>در این مكانیسم ذرات نانو نقره فلزی به مرور زمان یون های </SPAN><SPAN dir=ltr>Ag</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SUP><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>+</SPAN></SUP><SPAN lang=AR-SA> را از خود ساطع میكنند. این یونها طی واكنش جانشینی باندهای &nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr>HS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SUP><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>-</SPAN></SUP><SPAN lang=AR-SA> را در جداره میكرو ارگانیسم&nbsp; به باندهای </SPAN><SPAN dir=ltr>AgS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SUP><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>-</SPAN></SUP><SPAN lang=AR-SA> تبدیل می كنند كه نتیجه این واكنش تاتوره شدن و تلف شدن میكرو ارگانیسم است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><A name=3></A><SPAN lang=AR-SA>محصولات ساخته شده از نانو نقره </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>1-&nbsp;&nbsp; کلوئید2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کامپوزیت 3 -&nbsp; محصولات پوششی </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>&nbsp;4 - &nbsp; منسوجات&nbsp; 5&nbsp; -&nbsp; پلیمر </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>6- جوراب و اسپری 7 -&nbsp;سیستم های تصفیه آب </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>&nbsp;8- محلول های کشاورزی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>9-&nbsp; محلول های دامپزشکی&nbsp;&nbsp; 10-&nbsp;&nbsp; مبارزه با سرطان</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اصغر مردانی</SPAN></P></DIV></DIV> text/html 2013-02-09T17:11:34+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی بانک سوالات دوره راهنمایی http://amirabad-group.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;">برای دانلود نمونه سوالات دوره راهنمایی بر روی لینک دانلود، کلیک راست کرده و سپس&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, sans-serif;"><font size="2">save targer as را بزنید.</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><br><div style="text-align: center;"><a href="http://up.toca.ir/images/hofdfp8aqfkenvljeh9.pdf" target="_blank" title="دانلود نمونه سوالات دوره راهنمایی"><b><font size="3">Download</font></b></a></div> text/html 2012-12-23T18:43:16+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی مثلثات http://amirabad-group.mihanblog.com/post/13 <DIV class=postbody><B> <DIV class=postbody> <P dir=rtl><B>مثلث اموزش مثلثات دوم راهنمایی</B></P></DIV> <DIV style="CLEAR: both; FONT-SIZE: 2pt"> <P><IMG src="http://www.chartwellyorke.com/fxmath/fd3016.gif"></P> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>مباحث</P> <P>ارتفاع - میانه - عمود منصف - نیمساز - انواع مثلث ها - تساوی مثلث ها و نکته ها</P></DIV></B></DIV> text/html 2012-12-19T16:58:27+01:00 amirabad-group.mihanblog.com علی اصغر مردانی نمونه سئوال حرفه وفن سال دوم وسوم http://amirabad-group.mihanblog.com/post/11 <P>نمونه سوالات درس حرفه و فن _ دوم راهنمایی</P> <P>.</P> <P><BR>&nbsp;</P> <P>سؤالات واحد 1 – فناوری سیستم : <BR>1 – به نظر شما ، پل کدامیک از نیازهای انسان را برطرف می کند؟ <BR>&nbsp;<BR>عبور و مرور انسان ها، و هر آن چه مربوط به او است . از جمله ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و ادوات نظامی ، دام و بطور کلی هر چه از روی آن میگذرد.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 2 – به نظر شما چه رابطه ای بین نیاز و تولید یک محصول صنعتی یا کشاورزی وجود دارد؟ <BR>&nbsp;<BR>نیاز عاملی برای اختراع و ساخت یک وسیله صنعتی است. در کشاورزی نوع نیاز تعیین کننده نوع کشت محصول کشاورزی است. مانند یک روش جدید برای کشت و تکثیر گیاهان. <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 3 – به تصاویر ص 4 کتاب درسی نگاه کنید:<BR>چه عواملی باعث شد ماشین ریسندگی جای گزین دوک دستی شود؟ <BR>&nbsp;<BR>پیشرفت علم، افزایش جمعیت، کشف مواد جدید، لزوم افزایش سرعت و باعث این تغییرشد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 4- انسان برای تولید گرما یا سرما، کدامین محصول های فناوری را ساخته است؟ <BR>&nbsp;<BR>برای تولید گرما : شوفاژ ، بخاری ، کرسی ، بخاری برقی و …<BR>برای تولید سرما : کولر، یخچال، پنکه ، بادبزن و ….&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 5 – یک کارخانه تولید کفش را در نظر بگیرید؛ چه چیزهایی وارد کارخانه می شود؟ <BR>&nbsp;<BR>مواد اولیه به موادی گفته می شود که هیچ گونه تغییراساسی روی آن انجام نگرفته و به آن مواد خام هم گفته می گویند،مانند: چرم ، پلاستیک، لاستیکو …&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;6 – به نظر شما آیا درخت یکسیستم است؟ <BR>&nbsp;<BR>بله، زیرا تمام اعضای یک درخت بطور هماهنگ با هم کار می کنند. نیز دارای سه قسمت اصلی هر سیستم است.<BR>الف - ورودی : شامل، آب و مواد معدنی <BR>ب - پردازش : شامل، تبدیل مواد اولیه ی ورودی به شیره ی گیاهی<BR>ج- خروجی : شامل،عمل رشد، تولید ، محصول و اکسیژن&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 7 – صفحه کلید چه قسمتی از سیستم رایانه است؟ <BR>&nbsp;<BR>ورودی است&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 8 – پردازش دو رایانه چگونه انجام می گیرد؟ <BR>&nbsp;<BR>در قسمت پردازش ، کلیدی اطلاعات وارد شده به سیستم ، توسط دستگاه ها و برنامه هایی که از قبل توسط انسان به سیستم داده شده است، مورد تغییر و تحول قرار می گیرد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; سؤال های واحد 2 – کار با برق : <BR>1 – وسایل برقی موجود در تصاویر صفحه چهارده را با توجه به کاربرد آن ها دسته بندی کنید؟ <BR>&nbsp;<BR>الف - اطلاع رسانی :&nbsp; تلفن، تلویزیون و رادیو <BR>ب - لوازم خانگی : ‌ماشین لباسشویی <BR>ج- حمل و نقل : ‌اتومبیل ، قطار ، کشتی و هواپیما <BR>د - تفریحی و هنری&nbsp; :&nbsp; دوربین عکاسی&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 2 – در صنعت و کشاورزی چه استفاده هایی از برق می شود؟ <BR>&nbsp;<BR>از برق در صنعت برای به کار انداختن جرثقیل های سنگین و سبک جهت جا به جایی قطعه های بزرگ و کوچک استفاده می شود. همچنین در به کار انداختن الکتروموتورها، جهت تولید نیرو و … نیز استفاده می شود. اما در کشاورزی از برق ،برای موتور آب و مواردی از این قبیل بهره می برند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 3 – برای پیش گیری از خطرهای احتمالی برق چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟ <BR>&nbsp;<BR>داشتن فیوز برای هر مدار به طور جداگانه – استفاده از کلیدهای محافظ جریان برق، وجود سیم ارت در مصرف کننده ها راه های پیشنهادی است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 4 – آیا استفاده از سیم اتصال به زمین تمامی خطرهای ناشی از کار با برق را برطرف می کند؟ چرا ؟ <BR>&nbsp;<BR>خیر، زیرا از انواع اتصال های خطرناک برقی ، یکنوع آن که خطر اتصال به بدنه است را برطرف می کند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 5 – اتصال سیم فاز به بدنه چه خطراتی دارد و چگونه می توان جلوگیری کرد؟ <BR>&nbsp;<BR>در این اتصال، بدنه ی وسایل برقی دارای برق شده و موجب برق گرفتگی می گردد و به وسیله ی سیم ارت (سیم اتصال به زمین) می توان جلوگیری نمود. <BR>برای جلوگیری می توان از سیم ارت (سیم اتصال به زمین ) استفاده کرد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 6 – برد الکتریکی چیست؟ <BR>&nbsp;<BR>برد صفحه ای است که قطعه های مورد نیاز یک مدار الکترونیکی (برای انجام یکوظیفه ی خاص) روی آن نصب می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 7 – کار مقاومت در مدارهای الکترونیکی چیست؟ <BR>&nbsp;<BR>کنترل مقدار جریان الکتریکی است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 8 – دیود در مدار الکتریکی چگونه عمل می کند؟ <BR>&nbsp;<BR>دیود شبیه کلید یک پلی است که تنها از یکطرف جریان الکتریکی را عبور می دهد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 9 – مدارهای مجتمع یا آی سی از چه قطعه هایی ساخته شده است؟ <BR>&nbsp;<BR>این قطعه از تعداد زیادی مقاومت ، خازن ، دیود و ترانزیستور ساخته شده است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 10 – قطب های مثبت و منفی باتری و برق شهر را با هم مقایسه کنید. <BR>&nbsp;<BR>در باتری همواره قطب های مثبت و منفی ثابت هستند. ولی در برق شهر قطب ها در ثانیه پنجاه بار تغییر می کند.&nbsp; <BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P>پرسش واحد 3 – بهداشت<BR>1 – آب مورد نیاز انسان و سایر جانداران ، چگونه تأمین می شود؟<BR>&nbsp;<BR>به دو طریق :‌آب های سطحی و آب زیر زمینی که به صورت جاری و ساکن است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 2– نقش انسان در کاهش و افزایش آلودگی آب ها چیست؟ <BR>&nbsp;<BR>نقش انسان در کاهش آلودگی‌: ریختن زباله در آب ، کنترل فاضلاب ، جوشاندن آب، استفاده از ظروف تمیز و مطلوب، استفاده از مواد شیمیایی ( ید – کلر)استفاده از صافی ها در کاهش آلودگی مهم است. نقش انسان در افزایش آلودگی : رو باز بودن آب، نزدیک بودن چاه آب به فاضلاب، ریختن زباله در آب از موارد افزایش آلودگی است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 3 - آب آشامیدنی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ <BR>&nbsp;<BR>پاک و سالم ، بدون رنگ ،‌بدون بو ،‌بدون مزه ، صاف و زلال از ویژگی های آب آشامیدنی است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 4- روش های سالم سازی آب را نام برید؟ <BR>&nbsp;<BR>جوشاندن آب و استفاده از صافی شنی ، دو روش سالم سازی آب است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;5- چه بیماری هایی به دارو نیاز ندارند؟ <BR>&nbsp;<BR>بسیاری از بیماری ها مانند سرماخوردگی ، سرفه های خفیف و ضعیف که با استراحت، غذای مناسب ومراقبت درمان می شوند، به دارو نیاز ندارند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;6- زیان های استفاده بی رویه از داروها چیست؟<BR>&nbsp;<BR>برخی از داروها میزان فعالیت بدن را کاهش می دهند و بعضی داروها میزان فعالیت بدن را زیاد می کنند. به طور کلی استفاده بی رویه از داروها در اعصاب و قلب تأثیر منفی دارند و بسیار خطرناک هستند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 7- منشأ داروها از چیست؟ <BR>&nbsp;<BR>داروها ممکن است منشأ گیاهی ،‌حیوانی یا معدنی داشته باشند. همچنین به روش شیمیایی تهیه شوند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;8- به چه داروهایی مجاز می گویند؟ <BR>&nbsp;<BR>برخی از داروها فوایدی دارند که بیمار در زمان کسالت ناچار به استفاده از آن ها است. در واقع فایده ی دارو بیشتر از زیان آن است. به این گونه داروها مجاز می گویند. مانند : آنتی بیوتیکها.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; پرسش واحد 4 – کار با چوب<BR>1 – چگونه می توان عمر مفید چوب ها را درمقابل پوسیدگی و هجوم حشره ها افزایش داد؟ <BR>&nbsp;<BR>به وسیله ی اشباع کردن با مواد آلی و معدنی، آغشته کردن به مواد رنگی (پل استرها)، خشککردن در کوره، اندود کردن با مواد نایلونی می توان عمر مفید چوب را افزایش داد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 2 – چگونه می توان سختی و نرم بودن چوب ها را به وسیله رنده و اره تشخیص داد؟ <BR>&nbsp;<BR>چوب های سخت، هنگام برش دارای خاک اره های نرم هستند. ولی چوب های نرم در هنگام برش دارای خاک اره های زبر بوده و عمل برش سریع بر روی آن انجام می شود . هنگام رنده کاری چوب های سخت، براده های حاصله از رنده، قطر و طول کم و برعکس در چوب های نرم، براده ها - قطر زیاد (کلفت) و طول بیشتری دارند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;3 – چرا چوب بر خلاف خیلی از اجسام دیگر، ‌روی آب می ایستد؟ <BR>&nbsp;<BR>به دلیل متخلخل (سوراخ) بودن آن ووزن مخصوص چوب که از وزن مخصوص آب کمتر است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;4 – چرا تیرهای مورد استفاده در تونل معدن ها را از چوب می سازند؟ <BR>&nbsp;<BR>الف - مقاومت تیرهای چوبی در برابر رطوبت تونل ها، بیشتر از تیرهای فلزی است. <BR>ب- به علت هشدار دهنده بودن آن، چون چوب قبل از فروپاشیدن ، سر و صدا ایجاد می کند. <BR>ج - سبکاست و حمل و نقل آن به داخل تونل آسان تر انجام می گیرد. <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 5- اگر چوب طبق اصول فنی و مناسب خشکنشود، چه اشکالی به وجود می آید؟ <BR>&nbsp;<BR>پس از کاربرد، در چوب ترک و شکاف ایجاد شده و کج می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 6 – چرا چوب های مرطوب زود می پوسند؟ <BR>&nbsp;<BR>از شرایط رشد و نمو قارچ ها ، حشره ها و حتی میکروب ها وجود رطوبت است. در چوب های مرطوب، این فرصت برای رشد و نمو قارچ و حشره به وجود می آید. در نتیجه باعث پوسیدگی چوب می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 7 – از چوب های پهن برگان بیشتر در چه کارهایی استفاده می شود؟ چرا؟ <BR>&nbsp;<BR>در کارهای تزئیناتی . ساخت مبلمان و تهیه روکش ها از چوب های پهن برگان بیشتر استفاده می شود. چون تنوع رنگ در این گونه چوب ها بیشتر است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 8– چوب را به چه منظور خشک می کنند؟ <BR>&nbsp;<BR>تا وزن آن کاهش و مقاومت چوب افزایش یابد. هم چنین قابل پرداخت و رنگ کردن باشد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 9– زمان لازم برای خشک کردن چوب در روش طبیعی به چه عواملی بستگی دارد؟ <BR>&nbsp;<BR>به نوع چوب و ضخامت آن بستگی دارد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;10 – در خشک کردن چوب به روش مصنوعی، چه عواملی قابل کنترل است؟ <BR>&nbsp;<BR>درجه حرارت، جریان هوا و میزان رطوبت از عوامل قابل کنترل در خشک کردن چوب به روش مصنوعی است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 11 – مزایای خشک کردن چوب به روش مصنوعی را بیان کنید. <BR>&nbsp;<BR>زمان خشک کردن چوب کوتاه است. رطوبت چوب ها را تا هر اندازه که لازم باشد می توان تنظیم کرد. حشره و قارچ های چوب خوار به وسیله حرارت از بین می روند. این مزایا در خشک کردن چوب به روش طبیعی وجود ندارد<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp; پرسش واحد 5 – کار با فلز <BR>1 - به نظر شما ، تیرآهن های بزرگ و بلند چگونه به هم متصل شده اند؟ <BR>&nbsp;<BR>به وسیله جوشکاری ، پیچ و مهره متصل شده اند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;2– فلزها چگونه به اشکال مختلف در می آیند؟ <BR>&nbsp;<BR>الف - به وسیله دست و ابزارهای دستی : مثل سوهان کاری ، برش کاری ، سوراخ کاری <BR>ب - به وسیله ماشین کاری مانند : تراش کاری، سنگ زنی ، سوراخ کاری و …&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;3– چرا با هویه های کوچک نمی توان قطعه های بزرگ فلز را به هم متصل کرد؟ <BR>&nbsp;<BR>چون حرارت ایجاد شده توسط هویه به اندازه ای نیست که بتواند قطعه های بزرگ فلزی را داغ کند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 4– چرا باید سیم لحیم ، زودتر از فلزی که لحیم کاری می شود داغ و ذوب شود؟ <BR>&nbsp;<BR>زیرا اگر نقطه ی ذوب سیم لحیم بالاتر از فلز باشد، قبل از این که سیم لحیم ذوب شود، فلز مورد نظر ذوب می شود و لحیم کاری امکان ندارد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;5 – اتصال جداشدنی را با ذکر مثال تعریف کنید. <BR>&nbsp;<BR>در این نوع اتصال ، قطعه ها را به آسانی می توان از هم جدا کرد. از این رو به آن اتصال موقت نیز می گویند. مانند: پیچ و مهره&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;6 – لحیم کاری را تعریف کنید <BR>&nbsp;<BR>اتصال دو قطعه فلز به یکدیگر، به وسیله ی آلیاژی به نام لحیم ( آلیاژ قلع و سرب) را لحیم کاری گویند.<BR>&nbsp;<BR>پرسش واحد 6 – ساختمان سازی : <BR>1 – ساختن یک بنا چه مراحلی دارد؟ <BR>&nbsp;<BR>چهار مرحله را شامل می شود. این مراحل عبارتند از: <BR>الف) نقشه برداری ب) مرحله ی طراحی ج) مراحل اجرایی ، شامل: پیاده کردن نقشه، پی کنی، پی سازی، بتن ریزی و ... د) مرحله ی بهره برداری&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 2. به وسیله دوربین نقشه برداری، چگونه می توان محور افقی یا عمودی را مشخص کرد؟ <BR>&nbsp;<BR>در داخل دوربین خطوط نازکی به نام «تار» وجود دارد که به وسیله آن می توان محور افقی یا عمودی را مشخص نمود. اگر از داخل دوربین به ستون نگاه کنید و ببینید که «تار عمودی» در امتداد ستون است، آن ستون عمودی است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 3- چه علائمی در نقشه خانه باید اجرا شود؟ <BR>&nbsp;<BR>کادر نقشه، نقشه، جدول مشخصات ، راهنما ،و توضیحات و علامت شمال در نقشه خانه قابل اجراست.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;4- جدول مشخصات نقشه باید شامل چه ویژگی هایی باشد؟ <BR>&nbsp;<BR>این جدول شامل : مشخصات نقشه،‌شماره ی نقشه، نوع نقشه، مهندس طرح، میزان کوچک یا بزرگ نمایی نقشه و نام رسم کننده ی نقشه است، که در سمت چپ ، پائین نقشه درج می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; کشاورزی :<BR>1 - بزرگی و کوچکی ریشه گیاهان و عمق نفوذ آن در خاک، چه تأثیری در رشد گیاهان دارد؟ <BR>&nbsp;<BR>گیاهانی که دارای ریشه ای سطحی هستند به دفعات بیشتر آب نیاز دارند و با حجم آب کمتر) . ریشه ی این نوع گیاهان تنها می توانند مواد غذایی سطح خاکرا جذب نمایند ولی گیاهانی که ریشه ی عمیق دارند و به دفعات آب کمتر( با حجم آب بیشتر) و به مواد غذایی بیشتر با دفعات کمتر نیاز دارند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 2 – چه عوامل محیطی در رشد گیاهان مؤثرهستند؟ <BR>&nbsp;<BR>رطوبت ، هوا، آب ،‌نور ،‌خاک و دماعامل محیط رشد گیاهان هستند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 3 – به چه گل هایی روز کوتاه گفته می شود؟ ویژه گی این گل ها چیست؟ <BR>&nbsp;<BR>برخی از گل ها مانند: داوودی برای گل دادن به هشت الی یازده ساعت نور در روز نیاز دارند که به آن ها، گل های روز کوتاه می گویند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 4 – یکی از راه های تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان گلدانی را بیان کنید. <BR>&nbsp;<BR>تعویض سالیانه خاک گلدان با خاک مناسب که باعث رشد گیاهان می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 5 – انواع کودها را نام ببرید؟ <BR>&nbsp;<BR>کودها دو نوع هستند . شامل: کودهای آلی و کودهای شیمیایی&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 6 – چه عواملی باعث پوسیده شدن ریشه و خشک شدن گل های گلدانی می شود؟ <BR>&nbsp;<BR>وجود خاک سنگین و رسی که با آبیاری ، فضاهای خالی بین ذرات خاک از آب پر شده و هوا به ریشه گیاه نمی رسد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;7 – روش های تکثیر گیاهان را نام ببرید. <BR>&nbsp;<BR>الف - روش کشت دانه یا روش جنسی <BR>ب - روش های غیرجنسی مانند قلمه زدن ،‌خوابانیدن ،‌پیوند زدن و ...&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;8 – کودهای شیمیایی چه نوع کودهایی هستند؟ <BR>&nbsp;<BR>این نوع کودها شامل مواد معدنی، مانند: ازت، فسفر، پتاسیم و آهن هستند که به دو صورت مایع و جامد در اختیار گیاهان قرار می گیرد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 9 – قلمه زدن را توضیح دهید. <BR>&nbsp;<BR>قلمه زدن عبارت است از قراردادن قسمتی از ساقه یا برگ یک گیاه در شرایط مناسب و مراقبت از آن تا پیدا شدن ریشه ، جوانه زدن و تبدیل آن به یک گیاه کامل، گذراندن این مراحل را قلمه زدن گویند .&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>دامپروری :<BR>1 – کدام یک از کارخانه های تولیدی برای تولید محصول خود از حیوانات استفاده می کنند؟<BR>&nbsp;<BR>کارخانه های کفش دوزی، مراکز تولیدی،‌پوشاک،‌کارخانه سرم و واکس سازی،‌کارخانه های تولید مواد غذایی ، لبنی و ...&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 2 – به چه علت پیش گیری از بیماری های دام ، بهتر از درمان آن است؟ <BR>&nbsp;<BR>چون هزینه ی پیش گیری به مراتب کمتر از درمان است. همچنین به تولید ضرر و زیان وارد می شود و تلفات کم می شود. در نهایت به سلامتی انسان ها هم کمک می کند. چون تعداد زیادی از بیماری ها دام با انسان مشترک است. همچنین به فرض درمان دام، تولید محصول به زمان قبل از بیماری بر نمی گردد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;3 – چگونه می توان از انتقال بیماری هایی چون: تب مالت ، سل و سیاه زخم به انسان جلوگیری کرد؟ <BR>&nbsp;<BR>رعایت مسائل بهداشتی دام، بهداشت افراد و در صورت بیمار شدن دام، مصرف نکردن از محصول دام و تماس برقرار نکردن با آن ، می توان تا حدودی از انتقال بیماری جلوگیری کرد.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 4 – دام به چه حیواناتی گفته می شود؟ <BR>&nbsp;<BR>به حیوان هایی نظیر: گاو، شتر، گوسفند، گاو میش ، بز، اسب و خرگوش دام اطلاق می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 5 – رعایت مواد بهداشتی در پرورش دام به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید. <BR>&nbsp;<BR>دو دسته : الف – بهداشت دام داری <BR>ب- بهداشت انفرادی دام.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>ادامه پرسشهای واحد8 <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 6 – چه کارهای را در بهداشت انفرادی دام ها باید انجام داد؟ <BR>&nbsp;<BR>شست و شوی دام ، ضدعفونی کردن، پشم چینی، کرک چینی و واکسینه کردن دام علیه بیماری ها از جمله کا رهای بهداشت انفرادی دام است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 7 – مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه دام به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. <BR>&nbsp;<BR>دو دسته <BR>الف :‌مواد علوفه ای <BR>ب: مواد غذایی متراکم (کنسانتره)&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 8 – مواد غذایی متراکم به چه موادی گفته می شود؟ <BR>&nbsp;<BR>به موادی گفته می شود که دارای انرژی زیاد و سلولز (مواد قندی) کم باشد. مانند جو، گندم، سبوس، ذرت و سویا&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp; صنایع غذایی: <BR>1 – چرا پنیر را در آب نگه داری می کنند؟ <BR>&nbsp;<BR>به دلیل جلوگیری از فعالیت میکروب ها ، آب گیری و خوش طعم بودن پنیر، در آب نگهداری می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp; 2 – چرا شیر استریلیزه را می توان خارج از یخچال نیز نگه داری کرد؟ <BR>&nbsp;<BR>چون با استریل کردن شیر، کلیه آنزیم ها، میکروب ها و موجود های زنده شیر از بین می روند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp; 3 – چه عواملی موجب فساد مواد غذایی می شود؟ <BR>&nbsp;<BR>سه عامل کلی موجب فساد مواد غذایی می شود. <BR>الف – عامل میکروبی مانند: فساد شیر و ... <BR>ب – عامل فیزیکی ، مانند: دما، حرارت و نور<BR>ج – عامل شیمیایی، مثل: ترکیبات شیمیایی (کپک زدن)&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp; 4 – صنایع غذایی را تعریف کنید؟ <BR>&nbsp;<BR>به مجموعه فعالیت هایی که برای تهیه و نگه داشتن بهداشتی غذاها مانند: خشک کردن ، پاستوریزه ، کنسرو و بسته بندی کردن انجام می گیرد، صنایع غذایی گفته می شود.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 5 – اصول نگه داری غذاها بر چند اصل اساسی استوار است؟ <BR>&nbsp;<BR>سه اصل :<BR>الف – از بین بردن میکروب ها و جلوگیری از فعالیت آن ها<BR>ب - از بین بردن عوامل مؤثر در فساد (مانند: اکسیژن) <BR>ج - بسته بندی مناسب برای جلوگیری از آلودگی مجد د غذا به میکروب ها و جلوگیری از ورود اکسیژن <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 6 – وجود چه ماده ای در شیر باعث حفظ نوزادان در مقابل عفونت ها می شود؟ <BR>&nbsp;<BR>ماده ای که حاوی پادتن است. <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 7 – شیر پس از تولید چه مراحلی را در کارخانه های شیر پاستوریزه طی می کند؟ <BR>&nbsp;<BR>دریافت شیر خام، صاف کردن ، سرد کردن و نگه داری شیرخام در تانکهای ذخیره کارگاه پاستوریزاسیون شیراز آن جمله است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp; 8 – استریل کردن به چه معناست؟ <BR>&nbsp;<BR>با کمکاستریل کردن ، کلیه آنزیم ها و موجودات زنده ی مواد غذایی و هوای بین آن ها و نیز قوطی کنسرو که ممکن است با فعالیت خود سبب تغییراتی در غذا شوند، از بین می روند.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;9 – مراحل تهیه ی پنیر را بیان کنید. <BR>&nbsp;<BR>پاستوریزه کردن شیر ، سرد کردن شیر تا حدود سی درجه سانتی گراد ، اضافه کردن مایه ی پنیر به شیر – برش و آبگیری – نگه داری در آب نمکمراحل تهیه پنیر است.&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;10- اگر شیر هنگام جوشاندن تغیر شکل پیدا کند و یا به صورت دلمه درآید نشانگر چیست؟ <BR>&nbsp;<BR>دلیل بر فاسد بودن آن است و باید از مصرف آن خودداری کرد.&nbsp; <BR>&nbsp;</P> <P>نویسنده:علی اصغر مردانی&nbsp;&nbsp;</P>